A STILL SZÉPSÉGSZALON ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

1. A tájékoztató célja, hatálya, az adatkezelők meghatározása

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a STILL SZÉPSÉGSZALON üzemeltetője, a Premium Beauty Kft. (a továbbiakban úgy is, mint: „Adatkezelő”) adatkezelési elveit és tájékoztatást adjon a személyes adatok kezelésével kapcsolatos feltételekről, adatvédelmi garanciákról. Adatkezelési elveinket a hatályos jogszabályokra, elsősorban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseire tekintettel alakítottuk ki.

Az általunk nyújtott szolgáltatások szükségszerűen személyes adatok kezelésével járnak együtt. A kezelt személyes adatok tekintetében minden esetben biztosítjuk az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. E tájékoztató célja, hogy a szolgáltatásaink iránt érdeklődők már személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy az Adatkezelő az adataikat, milyen feltételek és garanciák mellett kezeli.

Amennyiben kérdése vagy észrevétele van az e tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, írjon levelet nekünk a megadott lenti elérhetőségeken.

Cégünk adatai, elérhetőségei a következők:
Név: Premium Beauty Kft.
Képviselő: Gál Zoltán ügyvezető
Székhely: 8200 Veszprém, Boksa tér 1. A. ép.
Cégjegyzékszám: 19-09-512303
Telefonszám: +36 88 787 025
E-mail: info@stillszalon.hu

Amennyiben a lenti, részletes tájékoztatóban másként nem jelezzük, az ott megadott, személyes adatok kezelésével járó tevékenységek esetén a személyes adatok kezelője a Premium Beauty Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

Jogorvoslat: Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az egyes, személyes adatok kezelésével járó tevékenységeinkről a következő részletes adatkezelési tájékoztatót adjuk.

2. Személyes adatok kapcsolatfelvétellel, ajánlatkéréssel összefüggő kezelése

Az Adatkezelő a stillszalon.hu címen honlapot működtet, amelyen ún. kapcsolati űrlap is található. A kapcsolati űrlap kitöltésével, üzenete begépelésével az érintett kapcsolatba léphet velünk, információt, tájékoztatást kérhet működésünkről, szolgáltatásainkról.
A személyes adatok kezelésének célja: kapcsolat létesítése az érintett és az Adatkezelő között, ajánlatkérés, bejelentkezés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A jelen tájékoztató elfogadásával és adatainak elküldésével az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Az érintettek köre: a kapcsolati űrlapot kitöltő természetes személyek, az Adatkezelőtől írásban tájékoztatást, időpontot kérő személyek.

A kezelt adatok köre: Érdeklődő neve, telefonszáma, e-mail címe, valamint az üzenetben esetlegesen megadott egyéb adatok. A név, telefonszám és e-mail cím az érintett azonosításához, az érintettel való kapcsolatfelvételhez szükséges.

Az adatok címzettjei: az adatokat az Adatkezelő szervezetén belül kizárólag az erre kijelölt munkatársak ismerheti meg. Az adatokat az Adatkezelő nem továbbítja más személynek.

Adatfeldolgozó igénybevétele: az Adatkezelő az adatok kezeléséhez adatfeldolgozót nem bíz meg, nem vesz igénybe.

Az adatkezelés időtartama: az adatokat – egyéb adatkezelési jogalap hiányában – az Adatkezelő az adatok felvételét követő 6. hónap végéig kezeli, ezt követően megsemmisíti.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok szolgáltatásának elmaradása esetén az érintett nem tud tájékoztatást, ajánlatot kérni, nem tudja írásban felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel a honlapon keresztül. Az üzenet elküldéséhez minimálisan a következő adatok megadása szükséges: az érdeklődő neve, telefonszáma, e-mail címe.

Az érintett jogai: az érintett személy

 • kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 • kérelmezheti azok helyesbítését,
 • kérelmezheti azok törlését,
 • visszavonhatja a korábban tett adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát, ez azonban a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti;kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az adatkezelők az adatokat ne töröljék, vagy ne semmisítsék meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezeljék),
 • tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 • gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa az adatkezelő.
 • megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga és a bírósághoz fordulás joga.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Honlapunkat, informatikai rendszereinket erős védelemmel láttuk el, a személyes adatokat tartalmazó, papír alapú dokumentumainkat fizikailag is elzárt helyen őrizzük.

3. A szépségszalon vendégei személyes adatainak kezelése

Az Adatkezelő olyan szépészeti szolgáltatásokat nyújt vendégei részére, amelyek együtt járnak a személyes adatok – szükséges mértékű – kezelésével.

Az adatkezelés célja: a vendéggel való kapcsolattartás, a szolgáltatások minőségének biztosítása, a kényelmi funkciók erősítése, a szükséges beavatkozások tervezhetősége az előzmények alapján.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. Az adatkezelési tájékoztató elfogadásával és adatainak elküldésével az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Az érintettek köre: a szalon vendégei.

A kezelt személyes adatok köre: A vendég neve, első és utolsó látogatása, telefonszáma, e-mail címe, a bejelentkezés időpontja, a szolgáltatás megnevezése és időtartama. A telefonszám és az e-mail a kapcsolattartáshoz, az időpont visszaigazolásához vagy a tervezett szolgáltatásban bekövetkező változásról való értesítéshez szükséges.
Az adatok címzettjei: Az Adatkezelő szervezetében dolgozó illetékes munkavállalók.

Adatfeldolgozó igénybevétele: az Adatkezelő az adatkezeléssel járó tevékenységhez adatfeldolgozó segítségét veszik nem igénybe, adatfeldolgozót nem bíz meg.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. 5 éven túli adatokat ugyanakkor semmiképpen nem őrzünk, a szolgáltatásnyújtással összefüggő adatokat 5 év után megsemmisítjük.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok szolgáltatásának elmaradása esetén az érintett nem kap sms—ben vagy e-mailben emlékeztetőt az időpontról, továbbá a korábbi kezelések adatai alapján a nyújtott szolgáltatások sem lesznek tervezhetők.

Az érintett jogai: az érintett személy

 • kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 • kérelmezheti azok helyesbítését,
 • kérelmezheti azok törlését, amennyiben az Adatkezelő az adatokat jogszerűtlenül, vagy a jelen tájékoztatóban megállapított határidőn túl kezelné
 • kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az adatkezelők az adatokat ne töröljék, vagy ne semmisítsék meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezeljék)
 • tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés szükségtelen vagy jogellenes
 • gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat .csv formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa az Adatkezelő.
 • megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga és a bírósághoz fordulás joga az 1. fejezetben írtak szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Adatainkat korszerű fizikai és információtechnológiai védelemmel látjuk el, az azokhoz való fizikai és informatikai hozzáférést egyaránt korlátozzuk.

4. Kamerás megfigyelőrendszer alkalmazása

Az Adatkezelő négy kamerát működtet a szalonban, amelyek a pénztárpultot és a bejáratot, a szalon belső terét és a raktárt figyelik. A kamerák napi 24 órában működnek, azonban hangot nem rögzítenek.
Az adatkezelés célja: az Adatkezelő tulajdonában álló vagyon védelme, jogsértő cselekmények megelőzése, bizonyítása.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke. Az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a tulajdonában álló vagyon megóvásához, a székhelyén történő jogsértések megelőzéséhez, illetve bizonyításához.
A kezelt adatok köre: az Adatkezelő területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai

Az érintettek köre: a kamerák látószögében tartózkodó érintettek.

Az adatkezelés időtartama: Felhasználás hiányában 3 munkanap. Felhasználásra, visszanézésre csak az ügyvezető utasítása alapján, kizárólag adatvédelmi incidens vagy bűncselekmény, egyéb rendkívüli körülmény alapján van mód.

Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket az Adatkezelő szerverén, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket.

Az érintett jogai: az érintett személy

 • kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 • kérelmezheti azok helyesbítését,
 • kérelmezheti azok törlését, amennyiben az Adatkezelő jogszerűtlenül, vagy az e pontban írt határidőn túl kezelné az adatokat,
 • kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az adatkezelők az adatokat ne töröljék, vagy ne semmisítsék meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezeljék),
 • tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, ha az jogszerűtlen,
 • gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat széles körben használatos formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa az Adatkezelő.
 • megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga és a bírósághoz fordulás joga az 1. fejezetben írtak szerint.

5. Beszállítók, szerződéses partnerek kapcsolattartó adatainak kezelése

A szolgáltatási szerződések teljesítése, a beszállítókkal való kapcsolattartás szükségszerűen személyes adatok kezelésével jár, amelynek során az érintett szolgáltatók, cégek képviselőinek, kapcsolattartóinak adatait is kezeljük.
Az adatkezelés célja: a gazdasági-szolgáltatási kapcsolatok fenntartása, erősítése, a szerződések teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az üzleti partnerrel kötött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az érintettek köre: a szerződéses partnerek természetes személy kapcsolattartói

A kezelt személyes adatok köre: név, elérhetőség (telefon, e-mail cím), a kapcsolattartó által esetlegesen megadott további személyes adat.

Az adatkezelés időtartama: a szerződéses kapcsolat fennállásáig.

Címzettek: az Adatkezelő a kapcsolattartói adatokat nem adja át harmadik személynek, adatfeldolgozót nem bíz meg. A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő érintett munkavállalói ismerhetik meg.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli)

 • kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 • kérelmezheti azok helyesbítését,
 • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulást: a hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatkezelésnek a visszavonás előtti jogszerűségét. Amennyiben a lakó a hozzájárulást visszavonja, az adatkezelő a telefon-szolgáltatást a részére a továbbiakban nem biztosítja,
 • kérelmezheti azok törlését: az adatok törlésének kérelmezése, illetve ez alapján az adatok törlése nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 • tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés szükségtelen vagy jogellenes,
 • gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk,
 • megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga és a bírósághoz fordulás joga az 1. fejezetben írtak szerint.

6. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

7. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Adatainkat saját tulajdonunkban álló adattároló eszközökön, biztonságos helyen őrizzük. A személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Informatikai rendszerünk, hálózataink magas szintű védelmet biztosítanak a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok és más jogellenes cselekmények ellen. A szerver használata útján az adatokat naponta biztonsági mentéssel óvjuk. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében az Adatkezelő minden lehetséges intézkedést megtesz. Amennyiben ilyen incidens mégis bekövetkezne, a GDPR és az Info tv., valamint a belső szabályzataink szerint haladéktalanul eljárunk a kockázatok, károk megszüntetése vagy minimalizálása érdekében.

8. Az érintettek jogai részletesen, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, de legkésőbb 25 napon belül. Az érintetteknek a lenti jogok teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük, függetlenül a kéréssel érintett, felmerülő költségektől.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban, az 1. pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben az Adatkezelő munkatársainak kétsége támad az érintett személyazonossága felől, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon. Az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Helyesbítés joga:

E jog értelmében bárki kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges a következők szerint. A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A személyes adatok adatbázisból való törlése csak írásbeli kérelem esetén lehetséges, mely a kézhezvételt követő 30 napon belül történik. Az erre irányuló kérést az Adatkezelő fent megadott e-mail címére kell eljuttatni.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén, tehát ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az Adatkezelő word vagy excel formátumban tudják teljesíteni az érintett ilyen kérését.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Egyéb rendelkezések, az érintett jogainak érvényesítése:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 20 napon belül tájékoztatjuk az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri, word, excel fájl vagy .csv kiterjesztésű fájl formájában.

Ha nem tennénk intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatjuk az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Ilyen eset könnyen előfordulhat abban az esetben, ha az érintett az adatainak törlését kéri, de az adatkezelés az Adatkezelő számára kötelező, mert pl. törvényi előíráson alapul. Tájékoztatásunkat konkrét tényekre hivatkozással, közérthetően fogjuk megadni.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatvédelmi jogszabályok hatályos szabályai szerint az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az adatkezelésért fennálló felelősség tehát elsődlegesen az Adatkezelőé.
Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás:

Megismételjük az 1. fejezetben megtett tájékoztatásunkat, amely szerint az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Veszprém 2019.07.03.

Premium Beauty Kft.
Adatkezelő